Značajni propisi

Akt o osnivanju Dječjeg vrtića Sušak:

Opći akti Dječjeg vrtića Sušak:

Kolektivni ugovor:

Akti Grada Rijeke:

Strateški dokument:

Zakoni:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", broj 79/07, 113/08 i 43/09 , 22/14-RUSRH i 130/17)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine", broj 73/97)

Podzakonski akti:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine", broj 107/14)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine", broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine", broj 133/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 114/2002 i 63/19)

Ostali akti i dokumenti: