Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), Dječji vrtić Sušak, kao javni naručitelj, obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Sušak uređuju se postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna.

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi, objavljuju se:

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu

- I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu (.pdf)

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu (.xlsx

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu (.pdf/.xlsx

- Izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu (.pdf / .xlsx)

- II. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak (.pdf / .xlsx)

- III. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak (.pdf / .xlsx

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

- I. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

- II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Dječji vrtić Sušak vodi Registar ugovora, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017).

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, Dječji vrtić Sušak objavljuje: Dječji vrtić Sušak, kao javni naručitelj, nije u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Izjave o nepostojanju sukoba interesa).