Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), Dječji vrtić Sušak, kao javni naručitelj, obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Sušak uređuju se postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi, objavljuju se:

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

- I. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Dječji vrtić Sušak vodi Registar ugovora čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (jednostavna nabava), uz vođenje registra na mrežnim stranicama EOJN RH, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017).