Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), Dječji vrtić Sušak omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Sušak: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte: susak@rivrtici.hr.

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj: 051/499-021, utorkom od 14:00 do 15:00 sati
  • osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića Sušak, Braće Stipčić 32, utorkom od 14:00 do 15:00 sati.