Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/1385/15 i 69/22), Dječji vrtić Sušak omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Sušak: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte na adresu: tajnik.susak@rivrrtici.hr

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj: 051 499 021
  • osobno na zapisnik kod službenika za informiranje Dječjeg vrtića Sušak, Dalibor Šikić, Braće Stipčić 32, Rijeka.

Obrasci:

1) Zahtjev za pristup informacijama
2) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3) Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Dječji vrtić Sušak ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/2014, 15/2014  i 141/2022).

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf/.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf / .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf/.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf/.csv)

Upitnik za samoprocjenu (.xls)