Nekorištenje usluga i ispis djeteta

Nekorištenje usluga vrtića (privremen ispis)

 

Na temelju Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, roditelj-korisnik usluga ima mogućnost nekorištenja usluga tijekom pedagoške godine najviše do dva mjeseca u kontinuitetu.

 

Vrijeme nekorištenja usluga odnosi se na najmanje jedan cijeli mjesec u kontinuitetu, odnosno najviše dva cijela mjeseca u kontinuitetu, računajući od prvog dana nekorištenja usluge.

 

Za vrijeme nekorištenja usluga vrtića (privremenog ispisa) roditelj plaća naknadu od 200,00 kuna mjesečno.

 

Za vrijeme privremenog nekorištenja usluga roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u vrtić.

 

Kako biste realizirali mogućnost privremenog ispisa, molimo Vas da kod matičnog odgojitelja djeteta ispunite obrazac „Nekorištenje usluga vrtića u skladu s čl. 38. Pravilnika o upisu djece“.

 

Ispis djeteta (konačan ispis)

 

Na temelju Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, roditelj-korisnik usluga može ispisati dijete iz Dječjeg vrtića Sušak.

 

Roditelj-korisnik usluga dužan je, u slučaju ispisa djeteta, podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Nakon što sva eventalna dugovanja budu podmirena, akontacija koju je roditelj uplatio prilikom upisa djeteta isplatit će se isključivo na račun onog roditelja na čije ime su glasile mjesečne uplatnice. IBAN računa roditelja molimo da dostavite na e-mail adresu Voditeljice financija: tajana.percic@rivrtici.hr

 

Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja djeteta te potpisati zahtjev za ispis (ispisnicu) najkasnije jedan dan prije namjeravanog prestanka korištenja usluga.

 

Jednom ispisano dijete, u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

 

Kako biste realizirali mogućnost ispisa, molimo Vas da kod matičnog odgojitelja djeteta ispunite obrazac „Ispisnica“.