Upisi u program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Cilj Programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija, s naglaskom na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja problema, kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti i socijalnih kompetencija.

Dječji vrtić Sušak će pedagoške 2019./2020. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijave za upis djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Sušak zaprimat će se od 13. do 17. siječnja 2020. godine, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, a utorkom od 9,00 do 12,00 sati i od 15,00 do 18,00 sati.

Prijave za upis podnose se na prijavnici, uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole,
  2. Preslika izvatka iz matice rođenih ili preslika rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama u razvoju.

Roditeljski sastanak održat će se 29. siječnja 2020. godine u 17,00 sati.

Program predškole započet će s provedbom 3. veljače 2020. godine i trajat će do 29. svibnja 2020. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Program predškole za djecu romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u Program predškole

Upitnik za roditelje